ΣΑΒΒΑΤΟ   25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αναστασία Κατσούγκρη (Απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε Αθήνας Υπ Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πτυχιούχος Ειδικής Αγωγής – ΕΚΠΑ Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ Αθήνας)

 

ΚΟΣΤΟΣ: 50 ΕΥΡΏ

 

Η κατάκτηση όμως του μηχανισμού της ανάγνωσης δημιουργεί άγχος σε παιδιά και γονείς. Ωστόσο, αν γίνεται με τον τρόπο που το παιδί μπορεί να μάθει καλύτερα και πιο εύκολα για τον ίδιο, τότε τα αποτελέσματα είναι αμεσότερα και πιο αποτελεσματικά. Όταν η κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης γίνεται από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ο εκπαιδευτικός αλλά και ο γονέας θα ήταν καλό να έχει υπόψη του τρόπους, μέσα αλλά και την υπομονή να δώσει χρόνο στο παιδί να μάθει. Την κατανόηση του γραπτού λόγου από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μελετούν οι Gersten, et al (2001)˙ Stetter, et al. (2010)˙ Swanson, et. al. (2007). Σύμφωνα με τον Πόρποδα «φωνολογική επίγνωση είναι η ικανότητα του ατόμου αφενός να έχει συνειδητοποιήσει ότι οι λέξεις του προφορικού λόγου αποτελούνται από φωνήματα και αφετέρου να μπορεί να χειρίζεται (δηλαδή να αναλύει και να συνθέτει) τα στοιχεία της φωνημικής δομής των λέξεων», (Πόρποδας, 2011 σελ 410).Οι Goswani & Bryant το 1987 επεσήμαναν ότι: «…η ανακάλυψη ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών και της μετέπειτα επίδοσής τους στη μάθηση της ανάγνωσης, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης Ψυχολογίας».  Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν θα αναλυθούν οι δεξιότητες που οδηγούν στην κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας και θα δοθούν ασκήσεις και τρόποι που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς  στο να μάθουν τρόπους για να βοηθήσουν τα παιδιά στην κατάκτηση της  αναγνωστική τους δεξιότητα.

 

Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως, εφόσον κριθεί απαραίτητο ή το επιθυμεί ο συμμετέχοντας

 χωρίς να παρακωλύεται ο βιωματικός της χαρακτήρας